Skip to product information
1 of 6

Incrediwear Equine

Therapeutic Circulation Exercise Bandages

Therapeutic Circulation Exercise Bandages

Regular price €95,00 EUR
Regular price Sale price €95,00 EUR
Sale Sold out
Tax included.
Size

WORDT GELEVERD MET 2 BANDAGES - Voor training en verkoeling na het sporten. We raden deze niet aan voor nachttherapie. Hiervoor raden we de staande wikkels aan.

De Incrediwear Equine Circulation Oefenbandages zijn ontworpen om comfortabel om de benen van het paard te passen en zijn vastgemaakt met een klittenband. Bandages voor circulatie-oefeningen zijn gemaakt om blessures te voorkomen, de hersteltijd te versnellen en de prestaties te verbeteren. Het dagelijks dragen van deze leidt tot optimale resultaten.

Draagbaar therapeutisch verband -

Wikkel de benen van het paard met circulatie-oefeningsbandages wanneer u uw paard traint om de bloed- en lymfestroom naar het gebied te verbeteren. Omdat ze geen compressie vormen, vernauwen of beperken ze de bloedstroom niet door bloedvaten 'samen te drukken'.

Hierdoor kan het product langdurig gedragen worden. Voor 's nachts raden we aan de circulatie-staande wrap te dragen.

Ze kunnen ook na het sporten worden gedragen om ontstekingen te verminderen, het herstel te bevorderen en letsel te voorkomen.

Koudetherapie - Gewoon nat maken Circulatie Oefenverbanden, bij voorkeur met warm water (zorg ervoor dat het niet te heet genoeg is om veilig te hanteren!), Ring overtollig water af.

De effectiviteit van koudetherapie blijft tot 1 uur bestaan ​​om zwelling te verminderen. Het verband kan worden verwijderd na de ijsbehandeling, maar als u het opnieuw wilt aanbrengen, kunt u het eenvoudig opnieuw natmaken zoals aangegeven en opnieuw aanbrengen.

Algemene richtlijnen: Incrediwear is een nieuwe, door de FDA goedgekeurde "atletische" stof die al meer dan 6 jaar wordt gebruikt in de menselijke sportindustrie.

The Techi Stuff ;-)

Incrediwear is een in germanium / koolstof ingebedde vezel die wordt geactiveerd bij blootstelling aan lichaamswarmte, waarbij de afgifte van negatieve ionen een mechanische toename van de bloedstroom naar het gebied teweegbrengt, gecombineerd met een verhoogde lymfedrainage uit het gebied, wat resulteert in zijn unieke eigenschappen. Incrediwear Equine heeft deze concepten aangepast in een nieuwe productlijn die zich richt op het distale been van het paard. Kort gezegd, wanneer het product droog wordt aangebracht, verhoogt het de blaasstroom en bevordert het de lymfedrainage. Bij natte toepassing (in het bijzonder met warm of heet water) treedt een endotherme reactie op, die resulteert in afnemende oppervlaktetemperaturen, waardoor een "ijsverband" -effect wordt opgewekt. Door deze algemene principes toe te passen, kan het product droog voor en tijdens het sporten worden aangebracht om de bloed- en lymfestroom te verbeteren. Natte volgende oefening voor het "icing" -effect.

Deze producten kunnen in combinatie met andere therapieën worden gebruikt, vooral als ze worden aanbevolen door uw dierenarts. Als uw dierenarts niet bekend is met Incrediwear Equine, laat hem dan contact opnemen met het kantoor voor meer informatie. Momenteel worden deze producten gebruikt door de Duitse dierenarts Dr. Jan Hein Swagermaker in zijn kliniek in Duitsland.

COMES WITH 2 BANDAGES - For exercise & cooling after exercise. We do not recommend these for overnight therapy. For this we recommend the standing wraps. 

The Incrediwear Equine Circulation Exercise Bandages are designed to fit comfortably around the horse's legs and is secured with a Velcro strip. Circulation Exercise Bandages are created to help prevent injury, accelerate recovery time, and improve performance. Wearing these daily lead to optimum results.

Wearable therapeutic bandage –

Wrap horse's legs with Circulation Exercise Bandages when working your horse to increase the blood and lymph flow to the area. Since not compression they do not constrict or restrict blood flow by 'compressing' blood vessels. 

This allows the product to be worn for long periods of time. For over night we recommend wearing the circulation standing wrap. 

They can also be worn after exercise to reduce inflammation to help increase recovery and for injury prevention. 

Cold Therapy – Simply wet Circulation Exercise Bandages preferably with hot water ( ensure its not too hot enough for you to handle safely ! )  ring out excess water.

Cold therapy effectiveness will remain for up to 1 hour to reduce swelling. The bandage can be removed after the ice treatment, however if you wish to re-apply you can simply rewet as directed and re-apply again. 

General Guidelines: Incrediwear is a novel FDA approved “athletic” fabric that has been used in the human sports industry for over 6 years.

The Techi Stuff ;-)

Incrediwear is a germanium/carbon-embedded fiber that is activated when exposed to body heat, with negative ion release triggering a mechanical increase in blood flow to the area combined with increased lymphatic drainage from the area resulting in its unique properties.  Incrediwear Equine has adapted these concepts into a new line of products focusing on the equine distal limb. Basically, when applied dry, the product will increase blow flow and promote lymphatic drainage. When applied wet, (particularly with warm or hot water) an endothermic reaction occurs, resulting in decreasing surface temperatures, eliciting an “ice bandage” effect. Implementing these general principles, the product can be applied dry before & during exercise to increase blood & lymph flow. Wet following exercise for the “icing” effect.

These products can be used in conjunction with other therapies especially if recommended by your vet. If your veterinarian is not familiar with Incrediwear Equine, have them contact the office for more information. Currently these products are being used by German vetinarian Dr. Jan Hein Swagermaker in his clinic in Germany. 

Some conditions amenable to treatment with Incrediwear Equine Products:

Tendinitis/Suspensory Desmitis- Both of these conditions can include inflammation, injury and/or degeneration of the tendon/ligament, usually involving the matrix to some degree.  Incrediwear Equine Circulation Exercise Bandages worn for at least an hour before work has shown efficacy at reducing the pathologic swelling that may limit the normal function of the tendon/ligament and may lead to weakness in the structure. During the acute phases (pain on palpation of the affected area), it is beneficial to wear the Incrediwear Equine Circulation Exercise Bandages wet for at least an hour/day as ice bandages. In chronic cases, it may be beneficial to work the horse in dry Incrediwear Equine Circulation Exercise Bandages. Incrediwear Equine Circulation Standing Wraps can be used around the clock while in the stall.

Inferior Check Ligament Desmitis- This is a condition often associated with painful inflammation and possible adhesion formation between the inferior check ligament (ICL) and either the superficial digital flexor tendon (SDFT) or the deep digital flexor tendon (DDFT).  Incrediwear Equine Circulation Standing Wraps or Circulation Exercise Bandages can be worn around the clock to reduce inflammation and prevent or treat adhesion formation, particularly as the horse is starting back to work.

Annular Ligament Desmitis/Wind Puffs- These conditions encompassing the fetlock region usually involve inflammation and possible adhesions in the case of the annular ligament. Incrediwear Equine Circulation Standing Wraps or Circulation Exercise Bandages can be worn around the clock to reduce inflammation and prevent or treat adhesion formation, particularly as the horse is starting back to work.

Bucked Shins/Splints- Both of these conditions involve inflammation of the bone and/or periosteum. Incrediwear Equine Standing Wraps or Circulation Exercise Bandages can be worn around the clock to reduce inflammation and promote bone remodeling. During the acute phases (pain on palpation of the affected area), it would be beneficial to wear the Incrediwear Equine Therapeutic wraps wet for at least an hour/day as ice bandages.

Green Osselots- This is a condition involving generalized inflammation of the fetlock joint of young racehorses, particularly at the joint capsule insertion to the cannon bone. Incrediwear Equine Circulation Exercise Bandages can be worn either wet or dry to reduce the inflammation in the acute phases.

Stocking up- This is a condition that most often affects the lymphatic drainage of the distal limb resulting in an accumulation of “pitting edema” within the subcutaneous tissues of the limb. Incrediwear Equine Circulation Standing Wraps can be worn around the clock or Equine Circulation Exercise Bandages can be applied for an hour before work or worn during exercise.

*In rare cases, a horse may become “overstimulated” by the increased blood flow and begin pawing or tearing at the wraps. In this case, the product should be removed, although it may be reapplied on a subsequent day or for a shorter period of time.

WASHING INSTRUCTIONS: Place in a pillow case or wash bag. Wash warm or cold. Tumble dry low. DO NOT bleach. DO NOT iron. DO NOT dry clean.

View full details