Skip to product information
1 of 7

Incrediwear Equine

Hoof Socks Black & Grey (COLOUR OPTIONS)- beenbescherming

Hoof Socks Black & Grey (COLOUR OPTIONS)- beenbescherming

Regular price €80,00 EUR
Regular price Sale price €80,00 EUR
Sale Sold out
Tax included.
Hoof socks black

WORDT GELEVERD MET TWEE SOKKEN PER PAK 

Voor behandeling van het onderbeen en hoefgebied. Kan nat worden gedragen als onderdeel van de koeltherapie. We raden deze niet aan voor nacht therapie. Hiervoor raden we de Circulation Standing wrap aan.

De Incrediwear Equine Circulation Hoof Socks zijn ontworpen om over de benen van het paard te glijden en comfortabel te zitten. Ze kunnen ook op het spronggewricht worden gedragen, dit heeft in sommige gevallen buitengewoon goed gewerkt.

Circulation Hoof Socks zijn gemaakt om de hoef en het onderbeen gezond te houden, blessures te voorkomen en pijn te verlichten. In het geval van een blessure zullen ze de hersteltijd versnellen en de time-out van de actie verkorten.

Passief draagbaar herstel - Doe de circulatiehoefsokken op de benen van het paard na het werk, de training of de wedstrijd om ontstekingen te verminderen voor herstel en blessurepreventie.

IJsbehandeling, draagbare koude circulatie stimulerende therapie ALLE dezelfde eigenschappen nat of droog

Uniek aan deze hoefsokken is dat ze, hoewel ze dienen als koudetherapie, ook de circulatie in beweging houden tijdens het koelen. Geen enkel ander product op de markt kan zowel de bloedcirculatie als de lymfecirculatie koelen en houden. Dat is uniek voor Incrediwear Equine!

Maak de Circulation Hoof Socks gewoon nat en ring overtollig water eruit. De effectiviteit van de koudetherapie blijft 45 minuten tot 1 uur bestaan ​​om zwelling te verminderen. Het ijspak zorgt niet alleen voor een ijsbehandeling, maar houdt ook de bloedcirculatie in stand

Voor maximale effectiviteit, plaats 2 minuten in heet water voordat je het aanbrengt, zorg ervoor dat het niet te heet is om te hanteren ;-)

De bovenste laag van de hoefsok blijft warm om aan te raken, omdat de endotherme reactie onder de huid plaatsvindt.

GEDETAILLEERDE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK:

1.
Direct na het werken, trainen of wedstrijden met uw paard, de circulatiehoefsokken nat maken en 45 minuten op het paard laten zitten. Circulation Hoof Socks werken als een ijspak gedurende 45 minuten tot 1 uur om zwelling te verminderen.

Uniek aan deze hoefsokken is dat ze, hoewel ze dienen als koudetherapie, ook de circulatie in beweging houden tijdens het koelen. Geen enkel ander product op de markt kan zowel de bloedcirculatie als de lymfecirculatie koelen en houden. Dat is uniek voor Incrediwear Equine!

2. Circulation Hoof Socks kunnen maximaal 24 uur worden gedragen.

Algemene richtlijnen: Incrediwear is een nieuwe 'atletische' stof die al meer dan 6 jaar in de menselijke sportindustrie wordt gebruikt. Incrediwear is een in germanium / koolstof ingebedde vezel die wordt geactiveerd bij blootstelling aan lichaamswarmte door het vrijkomen van een negatief ion dat een mechanische toename van de bloedstroom naar het gebied teweegbrengt in combinatie met een verhoogde lymfedrainage uit het gebied, wat resulteert in zijn unieke eigenschappen. Incrediwear Equine heeft deze concepten aangepast in een nieuwe productlijn die zich richt op het distale been van het paard. Kort gezegd, wanneer het product droog wordt aangebracht, verhoogt het de blaasstroom en bevordert het de lymfedrainage. Bij natte toepassing (in het bijzonder met warm of heet water) treedt een endotherme reactie op, die resulteert in afnemende oppervlaktetemperaturen, waardoor een "ijsverband" -effect wordt opgewekt. Door deze algemene principes toe te passen, kan het product droog worden aangebracht voor het sporten om de bloedstroom te verhogen en nat na het sporten voor het "icing" effect. Alle toepassingen dienen onder toezicht en / of advies van uw dierenarts te staan. Als uw dierenarts niet bekend is met Incrediwear Equine, laat hem dan contact opnemen met het kantoor voor meer informatie.

Enkele voorwaarden die vatbaar zijn voor behandeling met Incrediwear Equine Products:

Tendinitis / Suspensory Desmitis -

Beide aandoeningen kunnen ontsteking, letsel en / of degeneratie van de pees / ligament omvatten, waarbij de matrix meestal tot op zekere hoogte betrokken is. Incrediwear Equine Circulation Oefenverbanden die minstens een uur voor het werk worden gedragen, hebben aangetoond dat ze effectief zijn bij het verminderen van de pathologische zwelling die de normale functie van de pees / ligament kan beperken en kan leiden tot zwakte van de structuur. Tijdens de acute fasen (pijn bij palpatie van het getroffen gebied) is het gunstig om de Incrediwear Equine Circulation Exercise Bandages gedurende minimaal een uur / dag nat te dragen als ijsbandages. In chronische gevallen kan het nuttig zijn om het paard te trainen in droge Incrediwear Equine Circulation Exercise Bandages. Incrediwear Equine Circulation Standing Wraps kunnen de klok rond in de stal worden gebruikt.


Inferieure check ligament desmitis -

Dit is een aandoening die vaak gepaard gaat met pijnlijke ontsteking en mogelijke adhesievorming tussen het inferieure check ligament (ICL) en ofwel de oppervlakkige digitale flexorpees (SDFT) of de diepe digitale flexorpees (DDFT). Incrediwear Equine Circulation Standing Wraps of Circulation Exercise Bandages kunnen de klok rond worden gedragen om ontstekingen te verminderen en adhesievorming te voorkomen of te behandelen, vooral als het paard weer aan het werk gaat.

Annular Ligament Desmitis / Wind Puff -

Deze aandoeningen die het kogelgebied omvatten, omvatten meestal ontsteking en mogelijke verklevingen in het geval van het ringvormige ligament. Incrediwear Equine Circulation Standing Wraps of Circulation Exercise Bandages kunnen de klok rond worden gedragen om ontstekingen te verminderen en adhesievorming te voorkomen of te behandelen, vooral als het paard weer aan het werk gaat.

Bucked Shins / Splints / Big Legs overnight-

Bij beide aandoeningen is sprake van ontsteking van het bot en / of periost. Incrediwear Equine Standing Wraps of Circulation Exercise Bandages kunnen de klok rond worden gedragen om ontstekingen te verminderen en botombouw te bevorderen. Tijdens de acute fasen (pijn bij palpatie van het getroffen gebied), zou het gunstig zijn om de Incrediwear Equine Therapeutic-wraps minimaal een uur / dag nat te dragen als ijsbandages.

Groene Osselots -

Dit is een aandoening waarbij sprake is van gegeneraliseerde ontsteking van het kogelgewricht van jonge renpaarden, vooral bij het inbrengen van het gewrichtskapsel in het kanonbot. Incrediwear Equine Circulation Exercise Bandages kunnen zowel nat als droog worden gedragen om de ontsteking in de acute fasen te verminderen.

In voorraad nemen - Dit is een aandoening die meestal de lymfedrainage van het distale lidmaat beïnvloedt, wat resulteert in een ophoping van "putjesoedeem" in de onderhuidse weefsels van het lidmaat. Incrediwear Equine Circulation Standing Wraps kunnen de klok rond worden gedragen of Equine Circulation Exercise Bandages kunnen een uur voor het werk worden aangebracht of tijdens het sporten worden gedragen.

* In zeldzame gevallen kan een paard "overprikkeld" raken door de verhoogde bloedstroom en beginnen met klauwen of scheuren aan de omslagdoeken. In dit geval moet het product worden verwijderd, hoewel het op een volgende dag of voor een kortere periode opnieuw kan worden aangebracht.

WASINSTRUCTIES: in een kussensloop of waszak doen. Was warm of koud. Droogtrommel laag. Niet bleken. Niet strijken. Niet stomen.

 

COMES WITH TWO SOCKS PER PACK

The Incrediwear Equine Circulation Hoof Socks are designed to slip on horse's legs and fit comfortably. They can also be worn on the hock in some cases this has worked extremely good. 

Circulation Hoof Socks are created to help keep the hoof and lower leg healthy & to prevent injury along with relief from pain. In the instance of injury they will accelerate recovery time and reduce the time out of action.

Passive wearable recovery – Put the Circulation Hoof Socks on horse's legs after working, training, or competition to reduce inflammation for recovery and injury prevention. 

Ice treatment, wearable cold circulation boosting therapy ALL of the same properties wet or dry 

What is unique with these hoof socks is that while they act as a cold therapy they also keep the circulation moving while cooling. No other product on the market can cool & keep both blood & lymph circulation moving. That is unique to Incrediwear Equine!

Simply wet Circulation Hoof Socks and ring out excess water. Cold therapy effectiveness will remain for 45 min up to 1 hour to reduce swelling. The ice pack will not only provide ice treatment but it will keep the blood circulation flowing 

For maximum effectiveness, place in hot water for 2 minutes before applying ensuring not too hot to handle ;-) 

The top layer of the hoof sock will remain warm to touch as the endothermic reaction occurs under neath against the skin. 

DETAILED INSTRUCTIONS FOR USE:

1. Immediately following working, training or competing with your horse, wet the Circulation Hoof Socks and leave on the horse for 45 minutes. Circulation Hoof Socks work as an ice pack for 45 minutes up to 1 hour to decrease swelling.

What is unique with these hoof socks is that while they act as a cold therapy they also keep the circulation moving while cooling. No other product on the market can cool & keep both blood & lymph circulation moving. That is unique to Incrediwear Equine!

2. Circulation Hoof Socks can be worn for up to 24hrs.

General Guidelines: Incrediwear is a novel “athletic” fabric that has been used in the human sports industry for over 6 years. Incrediwear is a germanium/carbon-embedded fiber that is activated when exposed to body heat through the release of a negative ion which triggers a mechanical increase in blood flow to the area combined with increased lymphatic drainage from the area resulting in its unique properties.  Incrediwear Equine has adapted these concepts into a new line of products focusing on the equine distal limb. Basically, when applied dry, the product will increase blow flow and promote lymphatic drainage. When applied wet, (particularly with warm or hot water) an endothermic reaction occurs, resulting in decreasing surface temperatures, eliciting an “ice bandage” effect. Implementing these general principles, the product can be applied dry before exercise to increase blood flow and wet following exercise for the “icing” effect. All applications should be under the supervision and/or advice of your veterinarian.  If your veterinarian is not familiar with Incrediwear Equine, have them contact the office for more information.

Some conditions amenable to treatment with Incrediwear Equine Products:

Tendinitis/Suspensory Desmitis- Both of these conditions can include inflammation, injury and/or degeneration of the tendon/ligament, usually involving the matrix to some degree.  Incrediwear Equine Circulation Exercise Bandages worn for at least an hour before work has shown efficacy at reducing the pathologic swelling that may limit the normal function of the tendon/ligament and may lead to weakness in the structure. During the acute phases (pain on palpation of the affected area), it is beneficial to wear the Incrediwear Equine Circulation Exercise Bandages wet for at least an hour/day as ice bandages. In chronic cases, it may be beneficial to work the horse in dry Incrediwear Equine Circulation Exercise Bandages. Incrediwear Equine Circulation Standing Wraps can be used around the clock while in the stable. 

Inferior Check Ligament Desmitis- This is a condition often associated with painful inflammation and possible adhesion formation between the inferior check ligament (ICL) and either the superficial digital flexor tendon (SDFT) or the deep digital flexor tendon (DDFT).  Incrediwear Equine Circulation Standing Wraps or Circulation Exercise Bandages can be worn around the clock to reduce inflammation and prevent or treat adhesion formation, particularly as the horse is starting back to work.

Annular Ligament Desmitis/Wind Puffs- These conditions encompassing the fetlock region usually involve inflammation and possible adhesions in the case of the annular ligament. Incrediwear Equine Circulation Standing Wraps or Circulation Exercise Bandages can be worn around the clock to reduce inflammation and prevent or treat adhesion formation, particularly as the horse is starting back to work.

Bucked Shins/Splints- Both of these conditions involve inflammation of the bone and/or periosteum. Incrediwear Equine Standing Wraps or Circulation Exercise Bandages can be worn around the clock to reduce inflammation and promote bone remodeling. During the acute phases (pain on palpation of the affected area), it would be beneficial to wear the Incrediwear Equine Therapeutic wraps wet for at least an hour/day as ice bandages.

Green Osselots- This is a condition involving generalized inflammation of the fetlock joint of young racehorses, particularly at the joint capsule insertion to the cannon bone. Incrediwear Equine Circulation Exercise Bandages can be worn either wet or dry to reduce the inflammation in the acute phases.

Stocking up- This is a condition that most often affects the lymphatic drainage of the distal limb resulting in an accumulation of “pitting edema” within the subcutaneous tissues of the limb. Incrediwear Equine Circulation Standing Wraps can be worn around the clock or Equine Circulation Exercise Bandages can be applied for an hour before work or worn during exercise.

*In rare cases, a horse may become “overstimulated” by the increased blood flow and begin pawing or tearing at the wraps. In this case, the product should be removed, although it may be reapplied on a subsequent day or for a shorter period of time.

WASHING INSTRUCTIONS: Place in a pillow case or wash bag. Wash warm or cold. Tumble dry low. DO NOT bleach. DO NOT iron. DO NOT dry clean.

View full details